การช่วยเหลือสังคม

ความรู้เป็นกุญแจสำคัญในการลดความยากไร้ในประเทศไทย เนกซ์สเตปและหน่วยงานช่วยเหลือสังคมของเรา มีความมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับคนไทย โดยเฉพาะในชนบท

ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาสมองของเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัย การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของคน การส่งเสริมการกินอาหารจากพืชให้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาคุณธรรมของคนไทย

การพัฒนาสมองของเด็ก

เราช่วยแม่และพ่อในการพัฒนาลูก ๆ โดยอาศัยหลักการทำงานของสมองของมนุษย์ ใช้ทฤษฎีหลักการพัฒนาสมอง Brain Based Learning เด็กปฐมวัย 1-3 ปี (การนับเลข ทักษะทางสังคม สัญลักษณ์ ภาษา การมองเห็น การตอบสนองทางการได้ยินการ ความสามารถทางอารมณ์ พัฒนาการของกล้ามเนื้อ) และทักษะความคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ Executive Function (EF)


ทุนการศึกษา e-Listening

เราเชื่อว่าความรู้จะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทย ดังนั้นในปี 2544 เนกซ์สเตป จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบทุนการศึกษาปีละ 100 ทุน ให้กับผู้ที่รับชมรายการสารคดีของเนกซ์สเตป ทุนการศึกษานี้ช่วยให้นักเรียนจำนวนมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สามารถเติมเต็มความต้องการได้อย่างเต็มที่

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ www.au.edu
e-Lisening ทุนการศึกษา www.elistening.net

 


มูลนิธิสำรวจโลก

มูลนิธิสำรวจโลก (หน่วยงานสนับสนุนสังคมของเนกซ์สเตป) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พัฒนาโครงการฝึกอบรมการผลิตรายการสารคดีสำหรับคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ เพื่อผลิตรายการสารคดีท้องถิ่น สำหรับผู้ชมในพื้นที่และทั่วประเทศ

โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการ ระดับท้องถิ่นและภูมิภาค Dochack >>


มูลนิธิส่งเสริมคุณธรรม

หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานช่วยเหลือสังคมของ เนกซ์สเตปจะช่วยสร้างชุมชนที่ดีโดยการสร้างสภาพแวดล้อมของการแบ่งปันและการให้ในหมู่คนไทย เพื่อสร้างสันติสุขให้กับชุมชน